VUOSIKOKOUS

9.2.2021 ON PERUTTU

Vuosikokous 2019

Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous
torstaina 28.2.2019 klo 19, Leppävirralla, Kivelän koulun auditoriossa, Laivurintie 19. Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastus aloitetaan tuntia ennen kokousta.
Kokouksessa käsitellään riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen 3§ mukaiset asiat.
Ilmoittakaa seura- ja henkilökohtaiset pienpetosaaliit v 2018: leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi

Rhy;n vuosikokous materiaalia 2019

Esityslista

Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous
Aika 28.2.2019
Paikka Kivelän koulun auditorio, Laivurintie 19, Leppävirta
1) kokouksen avaaminen
2) todetaan kokouksen laillisuus
3) vahvistetaan ääniluettelo
4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan
esteellisyyden varalle
5) valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden
varalle
6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa
8) vahvistetaan kokouksen esityslista
9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään
toimintakertomus
10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien
lausunto
11) vahvistetaan tilinpäätös
12) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille
tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
13) vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
14) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
15) päätetään hallituksen jäsenten määrä
16) todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet
17) todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilökohtainen
varajäsenensä
18) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
19) todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja hänen
henkilökohtainen varajäsenensä
20) valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai
Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja
21) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten
aluekokoukseen (sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja
valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen)
22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä
riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat
23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut
riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle
riistaneuvostolle esitettävistä asioista
25) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä
26) kokouksen päättäminen

Toimintasuunnitelma 2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 459 Leppävirta-Varkaus
TOIMINTA-AJATUS:
Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa
tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva
itsenäinen toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen riistakeskus ohjaa
ja valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa. (Riistahallintolaki 10 §).
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritellään
riiistahallintolain 14 §:ssä.
A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET
Tuetaan nuorisotyötä sekä metsästäjien toimintaa antamalla oikeaa ja asiallista tietoa
riistanhoidosta ja metsästysasioista koulujen, metsästysseurojen ja
tiedotusvälineiden kautta.
Hirvikanta pidetään tasolla, joka pitää liikenne- ja metsävahingot yhteiskunnan
kannalta hyväksyttävissä rajoissa. Kannan rakennetta ja tuottoa ei vaaranneta.
Pienpetopyynnin merkitystä riistanhoidossa korostetaan edelleen.
Koulutus ja toiminta jaksotetaan metsästäjien tarpeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin
perustuen.
B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA
1. HALLINTO (kokoukset)
Hallitus ohjaa ja valvoo Rhy:n toimintaa.
Rhy:n vuosikokous 28.2.2019 klo 19 Kivelän koululla
2. EDUSTUS (rhy:n edustajat eri tilaisuuksissa)
Rhy:n edustajat lähetetään riistakeskuksen ja sidosryhmien tilaisuuksiin.
2
3. TOIMINNANOHJAUS JA TOIMISTO
Toiminnanohjaus: Lauri Itkonen
Museotie 99, 79100 Leppävirta
050-4078359, leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi
Suomen riistakeskus ostaa toiminnanohjaajan työpanosta Oma riista -neuvontaan
12.3.2019 asti voimassa olevalla sopimuksella. Sopimus päättyy koska
toiminnanohjaaja siirtyy Suomen riistakeskuksen hirvitalousaluehankkeeseen
suunnittelijaksi ja on toiminnanohjauksessa sivutoimisena.
4. METSÄSTÄJÄTUTKINTO JA METSÄSTÄJÄKURSSIT
Metsästäjätutkinnot ja koulutukset pidetään touko- kesäkuussa Varkaudessa.
Kurssien ja tutkintojen ajankohdat ilmoitetaan lehdissä ja riistawebissä.
5. AMPUMAKOE (ampumakokeiden järjestäminen, kokeen vastaanottajat)
Ampumakokeet järjestetään Riikinnevalla. Kokeita myös joulu-tammikuussa
Ammunnanvalvojat nimetään ja valtuutetaan. Ampumakokeista tiedotetaan
lehdissä, nettisivuilla ja riistawebissä.
Metsästysseuroille järjestetään ammunnan harjoittelumahdollisuudet tarpeiden
mukaan.
7. METSÄSTYKSEN VALVONTA (valvontatoimenpiteet, yhteistyö poliisin, rajan, metsästysseurojen kanssa)
Valvontaa ja sen suunnittelua jatketaan yhteistyössä poliisin kanssa.
Tehostettuja valvontapäiviä metsästyskauden alussa ja hirvijahdin aikana.
Painopisteet salametsästyksen ehkäisyssä, metsästysturvallisuudessa ja
koirakurissa.
Korostetaan seurojen valvontavastuuta alueistaan.
8. KOULUTUS, NEUVONTA (koulutustilaisuudet, kurssit, hirvipalaverit, annettava neuvonta, nuorisotyö,
erämiesillat, koulutusmateriaalin hankinnat)
3
Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien koulutuksiin lähetetään riittävä määrä
henkilöitä.
Yhteistyöhön pyritään koulujen ja partiolaisten kanssa sekä tuetaan seurojen
tekemää nuorisotyötä.
Hirvenmetsästyksen johtajille järjestetään koulutustilaisuudet Kivelän koulun
auditoriossa huhtikuussa 2019 (yhteislupapalaveri). Syksyllä ennen jahtia toinen
koulutus.
Karhunmetsästyksen järjestelyitä ja luvan anomista varten kokoon kutsutaan
karhupalaveri.
Nordis/Green Trail kiertueen tapahtuma 7.6.2019 Riikinnevan ampumaradalla.
Kesäkuulla metsästysammunnan abc-koulutus
Muuta koulutusta pyritään järjestämään kysynnän ja tarpeiden mukaan, yhteistyössä
riistakeskuksen ja SML:n kanssa.
9. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN (elinympäristöjen hoito, vahinkojen esto, riistanhoidon kokeilut,
pyyntikurssit, riistanhoidon ohjaus)
Syönninestoaineita, aitanauhaa, ja sähköpaimentarpeita välitetään riistaeläinten
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi.
Perinteistä pienpetokilpailuja jatketaan.
Trico syönninestoaineesta koulutus.
10. RIISTAKANTOJEN HOITO (riistalaskennat ja riistakantojen seuranta, suurpetohavainnointi, hoito- ja
metsästyssuunnitelmat)
Riistakolmiot lasketaan.
Suurpetohavainnointia jatketaan, korostetaan tietojen ilmoittamista petoyhdysmiehille
Hirvelle laaditaan hoito- ja metsästyssuunnitelma.
11. SRVA-TOIMINTA
Poliisin toimeksiantamat kolarihirvitehtävät hoidetaan voimassaolevan sopimuksen
mukaan.
SRVA toiminnan kirjaukset tallennetaan Omariistaan.
4
12. HIRVIRATA JA MUUT AMPUMARADAT (ampumaradan ylläpito, harjoitusammunnat, kilpailut)
Ampumarataa kunnostetaan, liikkuvan hirven koneisto uudistetaan
Rahoituksesta ja muiden radan käyttäjien yhteistyöstä riippuen rataa
kunnostetaan kokonaisvaltaisemmin.
Liikkuvan hirven harjoituksiin järjestetään seuroille mahdollisuuksia.
Rhy:n kilpailut järjestetään.
Hirvikävelykisat syksyllä Riikinnevalla.
13. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA (tiedotustoiminta, sidosryhmäneuvottelut, yhteydet seuroihin ja
seurueisiin, huomionosoitukset)
Hirvitalousalueiden toimintaan osallistutaan Pyritään edistämään yhteisiä linjauksia.
Tiedotetaan säännöllisesti riistanhoito ja metsästysasioista tiedotusvälineille ja
sidosryhmille. Osallistutaan sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin.
Riistaeläinvahinkojen ehkäisykeinoista ja -välineistä tiedotetaan maa- ja
metsätaloudenharjoittajille sekä toimihenkilöille.
Seuroihin pidetään yhteyttä tiedotteilla ja tapahtumilla. Sähköpostin käyttöä laajen -
netaan
Seurojen juhlatilaisuudet huomioidaan kutsujen perusteella.
Jatketaan yhteistyötä SML:n ja ammunnanharrastajien kanssa.
Rhy:n nettisivujen käyttöä tehostetaan.
14. MUU TOIMINTA (esitykset, toimenpidealoitteet, omatoiminen varainhankinta)
Tiehankkeisiin pyritään vaikuttamaan riistakolareiden ehkäisemiseksi. Korostetaan
riista-aitojen sekä riistan ali- ja ylikulkureittien merkitystä.
5
TALOUSSUUNNITELMA 2019
Riistanhoitoyhdistys: Leppävirta-Varkaus
VARSINAINEN TOIMINTA
Tulot yhteensä ed. vuoden toteunut
Valtionosuus (avustus) 9288 9288,00
Metsästäjätutkinto 400 480,00
Metsästäjäkurssit 200 225,00
Ampumakoe 8000 8360,00
Ulkom ampumakoetod 90 195,00
Harrastustod 200 216,00
Hirvirata
Muut tulot 7000 40404,28
Tulot yhteensä 25178 59168,28
Menot
Hallinto 4000 3808,11
Edustus 300 803,55
Toiminnanohjaus 22000 34,577,16
Toimisto 1000 838,23
Metsästäjätutkinto 600 305,18
Metsästäjäkurssit 400
Ampumakoe 1000 1266,10
Riistavahinkotarkastukset 300 9,00
Metsästyksen valvonta 300 297
Koulutus 2500 2458,08
Riistanhoito 1800 1705,19
Hirvirata 30000 5767,17
Muut menot 500
Menot yhteensä 64700 51834,77
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä - 39522 7333,51
VARAINHANKINTA
Tulot
Muut ampumaradat
Ampuma- ja kilpailutoiminta 700 717,70
SRVA-toiminta 3000 4581,00
Muut tulot 1000 2496,50
Tulot yhteensä 4700 7795,20
Menot
Muut ampumaradat
Ampuma- ja kilpailutoiminta 200 155,00
SRVA-toiminta 2500 2392,46
Muut menot 1000 647,05
Menot yhteensä 4200 3194,51
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä 500 4600,69
Korkotulot 20 32,41
Tuotto- /kulujäämä - 39002 11966,61
Satunnaiset menot
Hirviratarahasto
Tilikauden yli-/alijäämä - 39002 11966,61

Toiminta kertomus 2018

Leppävirran-Varkauden
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Toimintavuodelta 2018
Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Leppävirran kunnan ja osan Varkauden kaupunkia
HALLINTO
Hallitus (nimi ja kotipaikka) henkilökohtainen varajäsen toimikausi
Puheenjohtaja
Juha Holopainen, Leppävirta Olavi Laitinen 2018-20
Varapuheenjohtaja
Aku Tuomainen, Leppävirta Jouko Holopainen 2017-19
Jäsenet
Ari Thitz, Leppävirta Mika Thitz 2018-20
Jouni Könönen, Leppävirta Visa Poutiainen 2018-20
Seppo Koponen, Leppävirta Jari Heiskanen 2018-20
Teemu Tirkkonen. Leppävirta Janne Mustikkamaa 2018-19
Marja Säynevirta, Leppävirta Antti Väänänen 2016-18
Matti Poimela, Varkaus Jorma Kolari 2016-18
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Keijo Vepsäläinen Veijo Natunen 2018-20
Toiminnanohjaaja
Lauri Itkonen, Museotie 99, 79100 Leppävirta,
leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi , 050 4078359
Suomen riistakeskus ostaa toiminnanohjaajan työpanosta Oma riista neuvontaan 1.9.2017-
13.3.2019.
Rahastonhoitaja
Lauri Itkonen
Toiminnantarkastajat Hannu Viitanen ja Jarko Leskinen
Hallituksella oli 7 kokousta/palaveria, riistanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli
Juha Holopainen, Leppävirta
2
ja varalla Lauri Itkonen, Leppävirta
Suomen riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelutilaisuuksissa
riistanhoitoyhdistystä edustivat:
Juha Holopainen, Lauri Itkonen, Posa-Poka päivät, Kuopio
Hirvitalousalue PS-ES ja PS3 palavereissa Juha Holopainen, Lauri Itkonen ja Veli Röyttä.
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Tutkintoja järjestettiin kaksi Leppävirralla.
Yrityksiä: 24 kpl, läpi pääsi 17 kpl = 71 %
(v. 2017/ 35 kpl " 20 kpl )
Tutkinnonvastaanottajiksi valtuutettuja rhy:llä on 7 kpl.
2. Ampumakoe
Ampumakokeet 30 kpl järjestettiin Riikinnevan ampumaradalla
Yrityksiä: 419 kpl, Läpäisseitä 306 kpl. = 73 %
(v. 2017 446 kpl, " 278 kpl)
Ampumakokeen valvojiksi valtuutettuja on 98 kpl.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen
Rhy:llä on ollut mahdollisuus osallistua Metsäkeskuksen ja maatalousviranomaisten
pitämiin vahinkotarkastuksiin, Osallistuttu yhteen hirvivahinkojen arviotilaisuuteen lisäksi
käyty tutkimassa petovahinkokohteita.
Maastotarkastuksiin valtuutettuja on 6 kpl.
4. Metsästyksen valvonta
Metsästyksen valvojiksi valtuutettua on 18 kpl.
3
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
Kestävällä riistataloutta edistettiin toimenpidekokonaisuudella, jolla oli tarkoituksena ylläpitää
metsästettäviä ja elinvoimaisia riistakantoja.
Tavoitteeseen pyrittiin riistaeläinkantojen tilan ja kantojen runsauden seurannalla,
metsästyksen ohjauksella, riistavahinkojen torjunnalla ja monipuolisella luonnon ja
riistanhoidon edistämisellä.
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen
Hirviverotussuunnitelmat laadittiin rhy:n ja hirvitalousalueiden tasoilla riistakeskuksen
Pohjois-Savon aluetoimistolle
Hirvijahtiin annettiin kaatosuositukset aikuis/vasa suhteeksi ja esitettiin lievästi
naarasvoittoista aikuisvarotusta. Lisäksi suositeltiin parhaiden hirviurosten säästämistä
hirvikannan rakenteen oikaisemiseksi. Näillä keinoilla oli tavoitteena lisätä urosten
suhteellista osuutta jäävässä kannassa.
Osa hirvenpyyntiluvista suositeltiin jätettäväksi myöhempää jakoa varten.
Hirvenmetsästyksen johtajille järjestettiin kaksi palaveria. Ennen lupien hakemista pidettiin
yhteisluvan muodostamiseksi palaveri.
Yhteislupa päätti jättää 7-14 piikkiset urokset ampumatta. Myös rhy:n esittämiä aikuis/vasa
ja uros/naaras suosituksia päätettiin noudattaa.
Hirvenkaatolupia oli käytössä rhy:n lupa-alueella 296 kpl, näistä käytettiin 231,5 kpl.
Tavoite oli saada hirvikanta tavoitehaarukaan (2,5-3,5 hirveä/1000 ha),
metsästäjien ilmoittama jäävä kanta laski edelleen 386 kpl -> 353 kpl
Urososuus saaliista oli 46 %
Vasaverotus oli 45 % tasolla
Kaadot 276 kpl: 69 urosta, 82 naarasta ja 125 vasaa.
(v 2017, 365 kpl: 90 urosta, 120 naarasta ja 155 vasaa.)
Karhulupien anomista varten järjestettiin yhteisluvan muodostamistilaisuus. Yhteislupa sai
luvan 3 karhulle. Karhuluvat käytettiin yhteisjahdeissa. Kaadot Näädänmalla, Mustinmäellä
ja Takkulassa.
Metsäkanalintu ym. rauhoituksia ei esitetty.
Kauden 2018-19 Ilveslupia rhy:n alueelle tuli 2 kpl.
4
3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan
elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen
edistäminen
Hirvikantaa seurattiin alueellisesti ja seurakohtaisesti.
Kaikki seurat/seurueet käyttivät Omariista-järjestelmää hirvihavaintojensa ilmoittamiseen
Metsästyksen jälkeiseksi hirvikannaksi seurat ilmoittivat 353 hirveä (v 2017 386 kpl).
Rhy:n alueella on laskettiin riistakolmiota 8 kertaan.
Rhy:n petoyhdysmiehinä toimivat: Pekka Kauhanen, Seppo Kauhanen, Heikki Pelkonen,
Unto Herranen, Pentti Tiihonen, Helena Koivistoinen, Ensio Kortelainen, Lauri Itkonen, Leo
Natunen, Jukka Mäkirinne, Jouni Könönen ja Ari Thitz.
Petohavaintojen kirjaamisessa käytettiin Luke:n TASSU -järjestelmää.
Hirvituhoalueitten sijoittumista seurattiin. Välitettiin syönninestoaineita ja -tarvikkeita.
Karhut aiheuttivat vahinkoa repimällä tuorerehupaaleja. Petoyhdyshenkilöt totesivat
repimiset karhun tekemiksi. Vahinkoa kärsineitä ohjattiin ottamaan yhteyttä
maatalousviranomaiseen ja hakemaan korvauksia.
4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja
neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä
Tutkintokoulutustilaisuus järjestettiin Leppävirralla. Kurssin kesto oli neljä perättäistä iltaa.
Kurssille osallistui yht. 15 henkilöä.
Lehdistölle toimitettiin tiedotteita tapahtumista ja kommentoitiin metsästykseen liittyviä
ajankohtaisia aiheita.
Sähköpostia ja rhy:n nettisivuja käytettiin tiedottamiseen.
Alapihan koululla eräkerholaisille kerrottiin riistaeläimistä ja niiden lumijäljistä. Maastovihkot
annettiin ennen kerhon retkeä Riihirannan Erämiesten vieraaksi. Vihkoja tutkittiin kevään
lopuksi eräkerhossa.
Kurjalan ja Konnuslahden koululaisille käytiin eräpäivän rastilla jälkimaton kanssa.
Alapihan koulun retkipäivillä Harjulassa oltiin kahtena päivänä järjestämässä jousiammunta
ja jälkimattorastia.
Päiväkodin eskarit opettelivat numeroita ja kirjaimia samalla kun heille esiteltiin jälkimattoja.
Ampumaratatapahtuma järjestettiin kesän alussa yhteistyössä Green Trail/Nordiksen kanssa
Akkain Jahti ry:lle järjestettiin ampumakoulutusta.
5
Metsästäjien abc- ampumakoulutuskurssi järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa. .
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen
riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen
SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA
SRVA-yhteyshenkilöinä toimivat:
Unto Könönen, Pentti Tiihonen, Veli Röyttä ja Lauri Itkonen.
Kolarihirvitapaukset hoidettiin poliisin ja rhy:n noutosopimuksen mukaisesti. Hirvikolareita
sattui 19 kpl,
AMPUMARATA
Liikkuvan hirven harjoitteluun oli mahdollisuus ampumakoeiltoina. Seurojen omaan
harjoitteluun järjestettiin rata-aikaa.
SRVA- harjoitteluun käytettiin hyökkäävän karhun rataa.
Rataa ja sen rakennelmia kunnostettiin ja huollettiin.
ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Rhy.n toiminnan mahdollisti metsästysseurojen talkootyö ja yhteistyöhalu.
Yhden hirven myyntitulot lahjoitettiin paikallisille sotien veteraanijärjestöille.
Reserviläisjärjestöt kauppasivat hirven Leppävirran torilla.
MUU TOIMINTA
Rhy:n ampumakisan voitti Riihirannan Erämiehet.
Pienpetopyynnin merkitystä korostettiin. Parhaat pienpetopyytäjät 2017 palkittiin henkilö- ja
seurakohtaisissa sarjoissa.

Tasekirja 2018

.Leppävirran-Varkauden
riistanhoitoyhdistys
T A S E K I R J A
12/31/2018Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistys
Museotie 99
79100 Leppävirta
Puh. 050 4078259
Y-tunnus 0834220-8Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistys TASEKIRJA
12/31/2018Tilikausi 1.1. - 31.12.2018Sisällysluettelo sivuTuloslaskelma 1 - 2
Tase 3
Liitetiedot 4-5
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 6
Tilinpäätöksen allekirjoitus 6
Tilinpäätösmerkintä 6Tilinpäätöksen laati:
Lauri Itkonen
Leppävirran-Varkauden rhy
Museotie 99
79100 Leppävirta1
Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYSTuloslaskelma 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017Varsinainen toiminta
Tulot
Valtionavustus 9288,00 9288,00
Metsästäjätutkinto 480,00 700,00
Metsästäjäkurssit 225,00 180,00
Ampumakoe 8 360,00 8 920,00
Ulkomaalaisten ampumakoetodistukset 195,00 105,00
Harrastustodistukset 216,00 297,00
Metsästyksenvalvonta 0,00 0,00
Riistavahinkotarkastukset 0,00 0,00
Hirvirata 0,00 0,00
Muut tulot 40 404,28 6 236,86
Tulot yhteensä 59 168,28 25 726,86Menot
Hallinto 3 808,11 3 358,55
Edustus 803,55 94,42
Toiminnanohjaus 34 577,16 12 418,29
Toimisto 838,23 1 200,59
Metsästäjätutkinto 305,18 357,78
Metsästäjäkurssit 0,00 305,00
Ampumakoe 1 266,10 178,12
Ulkomaalaisten ampumakoetodistukset 0,00 0,00
Harrastustodistukset 0,00 0,00
Metsästyksenvalvonta 297,00 0,00
Riistavahinkotarkastukset 9,00 161,95
Koulutus 2 458,08 1 333,62
Riistanhoito 1 705,19 772,95
Hirvirata 5 767,17 7 532,99
Poistot 0,00 0,00
Muut menot 0,00 0,00
Menot yhteensä 51 834,77 27 714,26
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä 7 333,51 −1 987,40Varainhankinta
Tulot
Muut ampumaradat 0,00 0,00
Ampuma- ja kilpailutoiminta 717,70 1 048,20
SRVA-toiminta 4 581,00 4 242,00
Tarvikemyynti 956,50 837,50
Muut tulot 1 540,00 600,00
Tulot yhteensä 7 795,20 6 727,70Menot
Muut ampumaradat 0,00 0,00
Ampuma- ja kilpailutoiminta 155,00 120,00
SRVA-toiminta 2 392,46 1 562,08
Tarvikehankinta 254,90 2 068,80
Muut menot 392,15 1 603,10
Menot yhteensä 3 194,51 5 353,98
Varainhakinnan tuotto-/kulujäämä 4 600,69 1 373,72
2
Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYS1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tulot 32,41 31,58
Menot 0,00 0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotto/kulujäämä 32,41 31,58Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot 0,00 0,00
Satunnaiset menot 0,00 0,00Tilikauden tulos 11 966,61 −582,10Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00Tilikauden yli-/alijäämä 11 966,61 −582,103
Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYSTase 12/31/2018 12/31/2017VastaavaaPYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 0,00 0,00
Sijoitukset 0,00 0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00 0,00VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Myyntisaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 13014,87 6152,56
Rahat ja pankkisaamiset
Kassa 0,00 0,00
Pankkitili 1 (523001-55578) 38 699,90 36 375,15
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 51714,77 42527,71Vastaavaa yhteensä 51 714,77 42 527,71VastattavaaOMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Hirviratarahasto 9 361,91 9 361,91
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 28 867,40 29 449,50
Tilikauden yli-/alijäämä 11 966,61 −582,10
Oma pääoma yhteensä 50 195,92 38 229,31VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 0,00 0,00
Ostovelat 0,00 0,00
Ennakonpidätys- ja sotuvelat 0,00 −36,27
Muut velat 0,00 0,00
Siirtovelat 1 518,85 4 334,67
Vieras pääoma yhteensä 1 518,85 4 298,40Vastattavaa yhteensä 51 714,77 42 527,714Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYS
LIITETIEDOT 12/31/2018Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot1. Aineellisten hyödykkeiden arvostusKäyttöiältään yli kolme vuotta kestävät
koneet ja laitteet on kirjattu kalustoluetteloon.2. Tilinpäätöksen laatiminen v. 2018
Vuoden 2018 tilinpäätös on laadittu siten, että valtionavustuksen käyttö voidaan tilinpäätösasia-
kirjoista suoraan selvittää.
Vuoden 2018 tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot1. Varsinaisen toiminnan tuotot2018 2017Kokonaistuotot 59168,28 25726,86
Kokonaiskulut 51834,77 27714,26Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä 7333,51 −1987,402. Poikkeukselliset erätSuomen riistakeskus on ostanut riistanhoitoyhdistykseltä erillisen sopimuksen mukaisesti
toiminnanohjaajan työpanosta Oma riista helpdesk -tukipalvelussa työskentelyä varten. Varsinaisen
toiminnan lisäksi muut tulot sisältävät Suomen riistakeskuksen sopimuksen mukaisesta työstä
sekä sen sivukuluista ja kustannuksista 39.922,93 euroa.5Taseen vastattavia koskevat liitetiedot1. Ampumakokeiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset
2018
Ampumakoetulot 8 360,00
Hirviratatulot 0,00
Ampumakoemenot 1 266,10
Hirviratamenot 5 767,17
Yhteensä 1 326,73Siirto hirviratarahastoon 31.12.2018 0,00Ampumakokeen järjestämisestä syntynyt tuotto sekä hirviratarahastoon siirretty summa on
tarkoitus käyttää tuleviin hirviratalaitteiden uusimisiin tai ympäristöön kohdistuviin toimenpiteisiin.
Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. ympäristöluvat, ampumarata-alueen puhdistus- ja saneeraustoimet.2. Oma pääoma
2018 2017
Hirviratarahasto 31.12.2018 9 361,91 9 361,91
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 28 867,40 29 449,50
Tilikauden yli-/alijäämä 11 966,61 −582,10
Oma pääoma yhteensä 50 195,92 38 229,313. Vuodelle 2018 myönnetyn valtionavustuksen käyttöValtionavustus 2018 9 288,00
Varsinaisen toiminnan menot yhteensä 51 834,77Ei valtionavustuksen ylijäämää6Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYSLuettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista SäilytystapaKaikki tositteet kirjattu samalla tositelajilla 2018001 - 2018284 paperitositteina
Päiväkirja (ATK) atk-tulosteina
Pääkirja (ATK) atk-tulosteina
Kalustoluettelo paperitulosteena
Tasekirja, tase-erittelyt paperitulosteenaTilinpäätöksen allekirjoituksetPaikka ja päiväyshallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtajahallituksen jäsen hallituksen jäsenhallituksen jäsen hallituksen jäsenhallituksen jäsen hallituksen jäsenhallituksen jäsen hallituksen jäsentoiminnanohjaaja/rahastonhoitajaTILIN-/TOIMINNANTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄTilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilin-/toiminnantarkastuksesta on tänään annettu tilin-/toiminnantarkastuskertomus.Paikka ja päiväystoiminnantarkastaja toiminnantarkastaja

Vuosikokous 2018

PÖYTÄKIRJA

Leppävirta-Varkaus riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous 15.02.2018 klo. 18.00

Paikka: Kivelän koulun auditorio, Laivurintie 19, 79100 Leppävirta.

· Kokouksen avaus.

Leppävirta-varkaus Rhy:n puheenjohtaja Markku Nyyssönen avasi kokouksen klo.18.00.

2. Kokouksen laillisuus (työjärjestys 1§).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Ääniluettelon vahvistaminen (työjärjestys 2§, RHL 16§).

Vahvistettiin ääniluettelo. Äänivaltaisia henkilöitä läsnä 106, heillä käytettävissä

yhteensä 281 ääntä.

4. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Karvinen, varapuheenjohtajaa ei valittu.

5. Kokouksen sihteerin ja varasihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Kosunen, varasihteeriä ei valittu.

6. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Nyyssönen ja Jari Heiskanen

7. Ääntenlaskijoiden valinta.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Eetu Tenhunen, Jani Kolari, Seppo Hiltunen ja Marja-Leena Suhonen.

8. Kokouksen esityslistan vahvistaminen.

Esityslista vahvistettiin esitetyssä muodossa

9. Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus, sekä esitetään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2017.

Toiminnanohjaaja Lauri Itkonen esitteli Leppävirta-Varkaus riistanhoitoyhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2017. Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa, liite 1 .

10. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2016, sekä toiminnantarkastajien lausunto.

Lauri Itkonen esitteli tilit ja antoi selonteon varainkäytöstä tilivuonna 2017.

Kokouksen puheenjohtaja Arto Karvinen luki toiminnantarkastajien lausunnon, liite 2.

11. Vahvistetaan tilinpäätös.

Tilinpäätös vahvistettiin.

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille, sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille.

13. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Toiminnanohjaaja Lauri Itkonen esitteli kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2018, liite 3.

14. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen.

Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä palkkiota kokouksista, mutta kilometrikorvaukset maksetaan esitettyä matkalaskua vastaan.

15. Päätetään hallituksen jäsenten määrä. (RHL 17§).

Hallituksen kooksi päätettiin 8 jäsentä.

16. Todetaan hallituksen kokoonpano sekä erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet

Toiminnanjohtaja Lauri Itkonen esitteli hallituksen kokoonpanon, liite 4.

Erovuorossa olivat Ari Thitz, Jouni Könönen ja Seppo Koponen.

17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi, sekä henkilökohtainen varajäsenensä.

Puheenjohtajaehdokkaita oli kaksi: Aku Tuomainen ja Juha Holopainen. Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 280 ääntä, joista Aku Tuomainen sai 73 ääntä ja Juha Holopainen sai 207 ääntä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Holopainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Olavi Laitinen.

18. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitukseen valittiin kolmen erovuorolaisen lisäksi yksi jäsen lisää, yhteensä neljä jäsentä, koska Markku Nyyssönen erosi hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja samalla riistanhoitoyhdistyksen hallituksesta. Juha Holopaisen noustua hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi jäi hänen hallitus paikkansa täytettäväksi uudella henkilöllä jäljellä olevaksi kahdeksi vuodeksi (2017-2020).

Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

- Seppo Koponen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Heiskanen.

- Ari Thitz ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Thitz.

- Jouni Könönen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Visa Poutiainen.

- Teemu Tirkkonen, joka oli aiemmin Aku Tuomaisen henkilökohtainen varajäsen valittiin Juha Holopaisen tilalle varsinaiseksi hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi kahdeksi vuodeksi, vuoteen 2020 saakka ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Janne Mustikkamaa.

- Aku Tuomaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi (ent. Teemu Tirkkosen) tilalle valittiin puolestaan Jouko Holopainen.

19. Todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja hänen

henkilökohtainen varajäsenensä.

Keijo Vepsäläinen edustaa maanomistajajärjestöjä, hänen henkilökohtainen varajäsen on Veijo Natunen.

20. Valitaan toiminnantarkastaja (1-2kpl) ja todetaan tarvittaessa maa-ja metsätalousministeriön

tai Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Viitanen ja Jarko Leskinen, Suomen riistakeskuksen määräämää tilintarkastajaa ei ole.

21. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen, sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen.

Riistanhoitoyhdistyksen edustajaksi valittiin riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Holopainen ja hänen varaedustajakseen toiminnanohjaaja Lauri Itkonen.

22. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen, sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat.

Ei ennakkoon tulleita esityksiä, eikä kokouksen esityslistalle otettuja asioita.

23. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset asiat.

Ei ennakkoon tulleita esityksiä, eikä kokouksen esityslistalle otettuja asioita.

24. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettäviä asioita.

Ei esitettäviä asioita.

25. Käsitellään muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä.

Ei käsiteltäviä asioita

26. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Arto Karvinen päätti kokouksen klo. 20.30

Arto Karvinen, kokouksen puheenjohtaja Risto Kosunen, sihteeri

Ari Nyyssönen Jari Heiskanen

Pienpetokilpailun tulokset 2017

RHY:N KOKOUS 15.2.2018

PIENPETOKILPAILU 2017


HENKILÖKOHTAISET SARJAT:


SUPIKOIRA:

JUHA PELKONEN 58 KPL

JONNA HEISKANEN 51 KPL

ENSIO KORTELAINEN 38 KPL

HANNU KOSUNEN 32 KPL

MINKKI:

KARI KILPELÄINEN 11 KPL

ENSIO KORTELAINEN 7 KPL

SAKARI VILJAKAINEN 5 KPL

NÄÄTÄ/KETTU

JUKKA MÄKIRINNE 17 KPL

HANNU KOSUNEN 12 KPL

ISMO LAITINEN 11 KPL Toimintakertomus 2017

Leppävirran-VarkaudenRIISTANHOITOYHDISTYKSEN
TOIMINTAKERTOMUS


Toimintavuodelta 2017

Riistanhoitoyhdistyksen
alue käsittää Leppävirran kunnan ja osan Varkauden kaupunkia

HALLINTO

Hallitus (nimi ja kotipaikka) henkilökohtainen varajäsen toimikausi

Puheenjohtaja

Markku
Nyyssönen, Leppävirta Janne Mustikkamaa 2015-18

Varapuheenjohtaja

Aku
Tuomainen, Leppävirta Teemu Tirkkonen 2017-20

Jäsenet

Ari
Thitz, Leppävirta Mika Thitz 2015-18

Jouni
Könönen, Leppävirta Petri
Parviainen 2016-18

Seppo
Koponen, Leppävirta Timo Juutilainen 2015-18

Juha Holopainen.
Leppävirta Olavi Laitinen 2017-20

Marja
Säynevirta, Leppävirta Antti Väänänen 2016-19

Matti Poimela,
Varkaus
Jorma
Kolari 2016-19

Maanomistajajärjestöjä
edustava jäsen

Veijo
Natunen Tapani Kosunen 2015-18

Toiminnanohjaaja

Lauri
Itkonen, Museotie 99, 79100 Leppävirta,

leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi , 050
4078359

Suomen
riistakeskus ostaa toiminnanohjaajan työpanosta Oma riista neuvontaan
1.9.2017-31.5.2018.

Rahastonhoitaja

Lauri
Itkonen

Toiminnantarkastajat Hannu Viitanen ja Jarkko Leskinen

Hallituksella
oli 5 kokousta/palaveria, riistanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.

Riistanhoitoyhdistyksen
edustajana aluekokouksessa oli

Markku Nyyssönen, Leppävirta

ja varalla Lauri Itkonen, Leppävirta

Janne
Mustikkamaa oli jäsenenä Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon alueellisessa riistaneuvostossa
kautena 2014-17, varajäsen Matti Laitinen Kuopion rhy. Arnin jäsenyys siirtyi
vuorostaan Kuopioon

Suomen
riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelutilaisuuksissa
riistanhoitoyhdistystä edustivat:

Seppo
Koponen, Lauri Itkonen, Posa-Poka päivät, Joensuu

Hirvitalousalue
PS-ES ja PS3 palavereissa Markku Nyyssönen, Lauri Itkonen ja Veli Röyttä.

Riistanhoitoyhdistys
vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii
metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET
HALLINTOTEHTÄVÄT

Riistahallintolaki 14 §

1. Metsästäjätutkinto

Tutkintoja
järjestettiin kolme tilaisuutta Varkaudessa ja kaksi Leppävirralla.

Yrityksiä:
35 kpl, läpi pääsi 20 kpl = 57 %

(v. 2016/ 33 kpl
" 21 kpl )

Tutkinnonvastaanottajiksi valtuutettuja rhy:llä on 7 kpl.

2. Ampumakoe

Ampumakokeet
järjestettiin Riikinnevan ampumaradalla

Yrityksiä: 446 kpl,
Läpäisseitä 278 kpl. = 62 %

(v.
2016 454 kpl, " 308 kpl)

Ampumakokeen
valvojiksi valtuutettuja on 104 kpl.

3. Riistavahinkolain
25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen

Rhy:llä on ollut mahdollisuus osallistua Metsäkeskuksen ja
maatalousviranomaisten pitämiin vahinkotarkastuksiin, Osallistuttu kolmeen hirvivahinkojen
arviotilaisuuteen lisäksi käyty tutkimassa 8 petovahinkokohdetta.

Maastotarkastuksiin valtuutettuja on 6 kpl.

4. Metsästyksen valvonta

Metsästyksen
valvojiksi valtuutettua on 16 kpl.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT

Riistahallintolaki 14 §

1. Kestävän riistatalouden edistäminen

Kestävällä
riistataloutta edistettiin toimenpidekokonaisuudella, jolla oli tarkoituksena
ylläpitää metsästettäviä ja elinvoimaisia riistakantoja.

Tavoitteeseen
pyrittiin riistaeläinkantojen tilan ja kantojen runsauden seurannalla, metsästyksen
ohjauksella, riistavahinkojen torjunnalla ja monipuolisella luonnon ja
riistanhoidon edistämisellä.

2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän
metsästyksen edistäminen

Hirviverotussuunnitelmat
laadittiin rhy:n ja hirvitalousalueiden tasoilla riistakeskuksen Pohjois-Savon
aluetoimistolle

Hirvijahtiin
annettiin kaatosuositukset aikuis/vasa suhteeksi ja esitettiin naarasvoittoista
aikuisvarotusta. Lisäksi suositeltiin parhaiden hirviurosten säästämistä
hirvikannan rakenteen oikaisemiseksi. Näillä keinoilla oli tavoitteena lisätä
urosten suhteellista osuutta jäävässä kannassa.

Osa
hirvenpyyntiluvista suositeltiin jätettäväksi myöhempää jakoa varten.

Hirvenmetsästyksen
johtajille järjestettiin kaksi palaveria. Ennen lupien hakemista pidettiin
yhteisluvan muodostamiseksi palaveri.

Rhy:lle
tuli kaksi riistakeskukselle osoitettua hirvilupahakemusta, joihin se antoi lausunnot.

Yhteislupa
päätti jättää 7-14 piikkiset urokset ampumatta. Myös rhy:n esittämiä
aikuis/vasa ja uros/naaras suosituksia päätettiin noudattaa.

Hirvenkaatolupia
oli käytössä rhy:n lupa-alueella 340 kpl.

Tavoite
oli saada hirvikanta tavoitehaarukaan (2,5-3,5 hirveä/1000 ha),

metsästäjien
ilmoittama jäävä kanta laski 439 kpl -> 386 kpl

Urososuus
saaliista oli 43 %

Vasaverotus
oli 42 % tasolla

Kaadot
365 kpl: 90 urosta, 120 naarasta ja 155 vasaa.

Karhulupien
anomista varten järjestettiin yhteisluvan muodostamistilaisuus. Yhteislupa sai
luvan 2 karhulle. Karhuluvat käytettiin Näädänmaassa ja Leppämäessä yhteisjahdeissa.

Metsäkanalintu ym. rauhoituksia ei esitetty.

Kauden
2016-17 Ilveslupia rhy:n alueelle tuli 4
kpl.

3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja
elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

Hirvikantaa
seurattiin alueellisesti ja seurakohtaisesti.

Kaikki
seurat/seurueet käyttivät Omariista-järjestelmää hirvihavaintojensa
ilmoittamiseen Metsästyksen jälkeiseksi hirvikannaksi seurat ilmoittivat 386
hirveä (v 2016 439 kpl).

Rhy:n
alueella on 8 riistakolmiota.

Rhy:n
petoyhdysmiehinä toimivat: Pekka Kauhanen, Seppo Kauhanen, Heikki Pelkonen, Unto
Herranen, Pentti Tiihonen, Helena Koivistoinen, Ensio Kortelainen, Lauri
Itkonen, Leo Natunen, Jukka Mäkirinne, Jouni Könönen ja Ari Thitz.

Petohavaintojen
kirjaamisessa käytettiin Luke:n TASSU -järjestelmää.

Hirvituhoalueitten sijoittumista seurattiin.
Välitettiin syönninestoaineita ja -tarvikkeita.

Karhut
aiheuttivat vahinkoa repimällä tuorerehupaaleja. Petoyhdyshenkilöt totesivat
repimiset karhun tekemiksi. Vahinkoa kärsineitä ohjattiin ottamaan yhteyttä
maatalousviranomaiseen ja hakemaan korvauksia.

4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin
liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä
näihin liittyvä tiedotus ja viestintä

Tutkintokoulutustilaisuus
järjestettiin Varkaudessa. Kurssin kesto oli neljä perättäistä iltaa. Kurssille
osallistui yht. 13 henkilöä.

Lehdistölle
toimitettiin tiedotteita tapahtumista ja kommentoitiin metsästykseen liittyviä
ajankohtaisia aiheita.

Metsästysseuroille
postitettiin kaksi tiedotetta.

Sähköpostia
ja rhy:n nettisivuja käytettiin tiedottamiseen.

Alapihan
koululla eräkerholaisille kerrottiin riistaeläimistä ja niiden lumijäljistä.
Maastovihkot annettiin ennen kerhon retkeä Riihirannan Erämiesten vieraaksi.
Vihkoja tutkittiin kevään lopuksi eräkerhossa .

Päiväkodin
eskarit opettelivat numeroita ja kirjaimia samalla kun heille esiteltiin
jälkimattoja.

Akkain
Jahti ry:lle järjestettiin ampumakoulutusta.

Aseiden
ja kiikareiden kohdistus ja huoltopäivä järjestettiin 5.8.2017 yhteistyössä
Leppävirran Ampujien kanssa.

5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja
metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien
suorittaminen

SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA

SRVA-yhteyshenkilöinä
toimivat:

Unto
Könönen, Pentti Tiihonen, Veli Röyttä ja Lauri Itkonen.

Kolarihirvitapaukset hoidettiin poliisin
ja rhy:n noutosopimuksen mukaisesti. Hirvikolareita sattui 19 kpl,

AMPUMARATA

Liikkuvan hirven harjoitteluun oli mahdollisuus
ampumakoeiltoina. Seurojen omaan harjoitteluun järjestettiin rata-aikaa.

SRVA- harjoitteluun käytettiin hyökkäävän karhun
rataa.

Rataa ja
sen rakennelmia kunnostettiin ja huollettiin.

ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET

SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Rhy.n toiminnan
mahdollisti metsästysseurojen talkootyö ja yhteistyöhalu.

Metsäammattilaisille
järjestettiin koulutusta hirvituhojen ehkäisemisestä ja estämisestä TRICO
syönninestoaineen avulla.

Metka -messuille
osallistuttiin osastolla Varkaudessa Kaksi Ruusua -tiloissa.

Yhden
hirven myyntitulot lahjoitettiin paikallisille sotien veteraanijärjestöille. Reserviläisjärjestöt
kauppasivat hirven Leppävirran torilla.

MUU TOIMINTA

Rhy:n ampumakisan voitti Sorsakosken Metsästysseura.

Pienpetopyynnin merkitystä korostettiin. Parhaat
pienpetopyytäjät 2016 palkittiin henkilö- ja seurakohtaisissa sarjoissa.Esityslista

ESITYSLISTA 2018

Leppävirran-Varkauden
riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous

Aika 15.2.2018

Paikka Kivelän Koulun auditorio, Laivurintie
19, Leppävirta

1)
kokouksen
avaaminen

2)
todetaan
kokouksen laillisuus

3)
vahvistetaan
ääniluettelo

-
läsnä
äänivaltaisia henkilöitä ______ kpl

-
heillä
ääniä käytössä _____ kpl

4)
valitaan
kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden
varalle

5)
valitaan
kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin
esteellisyyden varalle

6)
valitaan
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

7)
valitaan
kaksi ääntenlaskijaa

8)
vahvistetaan
kokouksen esityslista

9)
esitetään
riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimintakertomus

10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen
tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto

11) vahvistetaan tilinpäätös

12) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille sekä muista
toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta

13) vahvistetaan kuluvan toimintavuoden
talousarvio ja toimintasuunnitelma

14) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

15) päätetään hallituksen jäsenten määrä

16) todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten
erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet

17) valitaan hallituksen puheenjohtaja
kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen

18) valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

19) valitaan toiminta-alueen
maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen
varajäsen

20) valitaan toiminnantarkastaja ja
todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen
määräämä tilintarkastaja

21) valitaan riistanhoitoyhdistyksen
edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen (sekä
tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen
riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen)

22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten
tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat

23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään
kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan
kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat

24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle
tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä
asioista

25) käsitellään muut asiat, joista ei
voida tehdä päätöstä

26) kokouksen päättäminenToimintasuunnitelma 2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE2018

Riistanhoitoyhdistyksen
no ja nimi: 459 Leppävirta-Varkaus

TOIMINTA-AJATUS:

Riistanhoitoyhdistys
on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun
riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen
toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen riistakeskus ohjaa
ja valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa. (Riistahallintolaki 10 §).

Riistanhoitoyhdistys
vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii
metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen
julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritellään riiistahallintolain 14
§:ssä.

A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET

Tuetaan nuorisotyötä sekä metsästäjien toimintaa
antamalla oikeaa ja asiallista tietoa riistanhoidosta ja metsästysasioista
koulujen, metsästysseurojen ja tiedotusvälineiden kautta.

Hirvikanta pidetään tasolla, joka pitää liikenne- ja
metsävahingot yhteiskunnan kannalta hyväksyttävissä rajoissa. Kannan rakennetta
ja tuottoa ei vaaranneta.

Pienpetopyynnin merkitystä riistanhoidossa
korostetaan edelleen.

Koulutus ja toiminta jaksotetaan metsästäjien
tarpeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin perustuen.

B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

1. HALLINTO (kokoukset)

Hallitus ohjaa ja valvoo Rhy:n toimintaa.

Rhy:n vuosikokous 15.2.2018 klo 18 Kivelän koululla

2. EDUSTUS (rhy:n edustajat eri tilaisuuksissa)

Rhy:n edustajat lähetetään riistakeskuksen ja
sidosryhmien tilaisuuksiin.

3. TOIMINNANOHJAUS JA TOIMISTO

Toiminnanohjaus: Lauri Itkonen

Museotie 99, 79100 Leppävirta

050-4078359, leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi

Suomen riistakeskus ostaa toiminnanohjaajan
työpanosta 31.5.2018 asti voimassa olevalla sopimuksella.

4. METSÄSTÄJÄTUTKINTO JA METSÄSTÄJÄKURSSIT

Metsästäjätutkinnot ja
koulutukset pidetään touko- kesäkuussa Leppävirralla.

Kurssien ja tutkintojen
ajankohdat ilmoitetaan lehdissä ja riistawebissä.

5. AMPUMAKOE (ampumakokeiden järjestäminen, kokeen vastaanottajat)

Rhy on mukana sähköisen
ampumakokeen pilottihankkeessa.

Ampumakokeet järjestetään
Riikinnevalla. Kokeita myös joulu-tammikuussa

Ammunnanvalvojat nimetään ja
valtuutetaan. Ampumakokeista tiedotetaan

lehdissä, nettisivuilla ja
riistawebissä.

Metsästysseuroille
järjestetään ammunnan harjoittelumahdollisuudet tarpeiden

mukaan.

7. METSÄSTYKSEN VALVONTA (valvontatoimenpiteet, yhteistyö poliisin, rajan,
metsästysseurojen kanssa)

Valvontaa ja sen
suunnittelua jatketaan yhteistyössä poliisin kanssa.

Tehostettuja valvontapäiviä
metsästyskauden alussa ja hirvijahdin aikana.

Painopisteet
salametsästyksen ehkäisyssä, metsästysturvallisuudessa ja

koirakurissa.

Korostetaan seurojen
valvontavastuuta alueistaan.

8. KOULUTUS, NEUVONTA (koulutustilaisuudet, kurssit, hirvipalaverit,
annettava neuvonta, nuorisotyö, erämiesillat, koulutusmateriaalin hankinnat)

Riistakeskuksen julkisten
hallintotehtävien koulutuksiin lähetetään riittävä määrä

henkilöitä.

Yhteistyöhön pyritään
koulujen ja partiolaisten kanssa sekä tuetaan seurojen

tekemää nuorisotyötä.

Hirvenmetsästyksen johtajille
järjestetään koulutustilaisuudet Kivelän koulun

auditoriossa huhtikuussa 2017
(yhteislupapalaveri). Syksyllä ennen jahtia toinen

koulutus.

Karhunmetsästyksen järjestelyitä
ja luvan anomista varten kokoon kutsutaan

karhupalaveri.

Ampumakokeiden uusille vastaanottajille
koulutus 8.5.2018 Toivalassa.

Aseiden ja kiikareiden
kohdistus- ja huoltopäivä Riikinnevalla.

Kesäkuulla kivääriammunnan
abc-koulutus

Muuta koulutusta pyritään
järjestämään kysynnän ja tarpeiden mukaan, yhteistyössä

riistakeskuksen ja SML:n
kanssa.

9. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN (elinympäristöjen hoito, vahinkojen esto,
riistanhoidon kokeilut, pyyntikurssit, riistanhoidon ohjaus)

Syönninestoaineita,
aitanauhaa, ja sähköpaimentarpeita välitetään riistaeläinten

aiheuttamien vahinkojen
ehkäisemiseksi.

Perinteistä
pienpetokilpailuja jatketaan.

Trico syönninestoaineesta
koulutus.

10. RIISTAKANTOJEN HOITO (riistalaskennat ja riistakantojen seuranta,
suurpetohavainnointi, hoito- ja metsästyssuunnitelmat)

Riistakolmiot lasketaan.

Suurpetohavainnointia
jatketaan, korostetaan tietojen ilmoittamista petoyhdysmiehille

Hirvelle laaditaan hoito- ja
metsästyssuunnitelma.

11. SRVA-TOIMINTA

Poliisin
toimeksiantamat kolarihirvitehtävät hoidetaan voimassaolevan sopimuksen mukaan.

SRVA
toiminnan kirjaukset tallennetaan Omariistaan.

12. HIRVIRATA JA MUUT
AMPUMARADAT
(ampumaradan
ylläpito, harjoitusammunnat, kilpailut)

Ampumarataa viimeistellään
ja kunnostetaan. Liikkuvan hirven harjoituksiin järjestetään seuroille
mahdollisuuksia.

Rhy:n kilpailut
järjestetään.

Hirvikävelykisat syksyllä
Riikinnevalla.

13. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA (tiedotustoiminta, sidosryhmäneuvottelut, yhteydet
seuroihin ja seurueisiin, huomionosoitukset)

Hirvitalousalueiden
toimintaan osallistutaan Pyritään edistämään yhteisiä linjauksia.

Tiedotetaan säännöllisesti
riistanhoito ja metsästysasioista tiedotusvälineille ja

sidosryhmille. Osallistutaan
sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin.

Riistaeläinvahinkojen
ehkäisykeinoista ja -välineistä tiedotetaan maa- ja

metsätaloudenharjoittajille
sekä toimihenkilöille.

Seuroihin pidetään yhteyttä
tiedotteilla ja tapahtumilla. Sähköpostin käyttöä laajen -

netaan

Seurojen juhlatilaisuudet
huomioidaan kutsujen perusteella.

Jatketaan yhteistyötä SML:n
ja ammunnanharrastajien kanssa.

Rhy:n nettisivujen käyttöä
tehostetaan.

14. MUU
TOIMINTA
(esitykset,
toimenpidealoitteet, omatoiminen varainhankinta)

Tiehankkeisiin pyritään
vaikuttamaan riistakolareiden ehkäisemiseksi. Korostetaan

riista-aitojen sekä riistan
ali- ja ylikulkureittien merkitystä.              201720172017Tasekirja 2017

Leppävirran-Varkauden
riistanhoitoyhdistys
T A S E K I R J A
12/31/2017Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistys
Museotie 99
79100 Leppävirta
Puh. 050 4078259
Y-tunnus 0834220-8Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistys TASEKIRJA
12/31/2017Tilikausi 1.1. - 31.12.2017Sisällysluettelo sivuTuloslaskelma 1 - 2
Tase 3
Liitetiedot 4-5
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 6
Tilinpäätöksen allekirjoitus 6
Tilinpäätösmerkintä 6Tilinpäätöksen laati:
Lauri Itkonen
Leppävirran-Varkauden rhy
Museotie 99
79100 Leppävirta1
Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYSTuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016Varsinainen toiminta
Tulot
Valtionavustus 9288,00 9298,00
Metsästäjätutkinto 700,00 660,00
Metsästäjäkurssit 180,00 240,00
Ampumakoe 8 920,00 9 080,00
Ulkomaalaisten ampumakoetodistukset 105,00 45,00
Harrastustodistukset 297,00 216,00
Metsästyksenvalvonta 0,00 0,00
Riistavahinkotarkastukset 0,00 0,00
Hirvirata 0,00 0,00
Muut tulot 6 236,86 101,00
Tulot yhteensä 25 726,86 19 640,00Menot
Hallinto 3 358,55 2 987,57
Edustus 94,42 15,00
Toiminnanohjaus 12 418,29 7 325,91
Toimisto 1 200,59 884,83
Metsästäjätutkinto 357,78 262,72
Metsästäjäkurssit 305,00 134,00
Ampumakoe 178,12 500,50
Ulkomaalaisten ampumakoetodistukset 0,00 0,00
Harrastustodistukset 0,00 0,00
Metsästyksenvalvonta 0,00 0,00
Riistavahinkotarkastukset 161,95 0,00
Koulutus 1 333,62 3 353,98
Riistanhoito 772,95 385,43
Hirvirata 7 532,99 2 708,12
Poistot 0,00 0,00
Muut menot 0,00 0,00
Menot yhteensä 27 714,26 18 558,06
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä −1 987,40 1 081,94Varainhankinta
Tulot
Muut ampumaradat 0,00 0,00
Ampuma- ja kilpailutoiminta 1 048,20 1 172,40
SRVA-toiminta 4 242,00 7 882,00
Tarvikemyynti 837,50 1 010,00
Muut tulot 600,00 72,00
Tulot yhteensä 6 727,70 10 136,40Menot
Muut ampumaradat 0,00 0,00
Ampuma- ja kilpailutoiminta 120,00 184,80
SRVA-toiminta 1 562,08 2 637,18
Tarvikehankinta 2 068,80 1 590,60
Muut menot 1 603,10 0,00
Menot yhteensä 5 353,98 4 412,58
Varainhakinnan tuotto-/kulujäämä 1 373,72 5 723,82
2
Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYS1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tulot 31,58 28,70
Menot 0,00 0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotto/kulujäämä 31,58 28,70Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot 0,00 0,00
Satunnaiset menot 0,00 0,00Tilikauden tulos −582,10 6 834,46Tilinpäätössiirrot 0,00 −5 871,38Tilikauden yli-/alijäämä −582,10 963,083
Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYSTase 12/31/2017 12/31/2016VastaavaaPYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 0,00 0,00
Sijoitukset 0,00 0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00 0,00VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Myyntisaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 6152,56 0,00
Rahat ja pankkisaamiset
Kassa 0,00 0,00
Pankkitili 1 (523001-55578) 36 375,15 39 242,96
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 42527,71 39242,96Vastaavaa yhteensä 42 527,71 39 242,96VastattavaaOMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Hirviratarahasto 9 361,91 9 361,91
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 29 449,50 28 486,42
Tilikauden yli-/alijäämä −582,10 963,08
Oma pääoma yhteensä 38 229,31 38 811,41VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 0,00 0,00
Ostovelat 0,00 0,00
Ennakonpidätys- ja sotuvelat −36,27 0,00
Muut velat 0,00 0,00
Siirtovelat 4 334,67 431,55
Vieras pääoma yhteensä 4 298,40 431,55Vastattavaa yhteensä 42 527,71 39 242,964Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYS
LIITETIEDOT 12/31/2017Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot1. Aineellisten hyödykkeiden arvostusKäyttöiältään yli kolme vuotta kestävät
koneet ja laitteet on kirjattu kalustoluetteloon.2. Tilinpäätöksen laatiminen v. 2017
Vuoden 2017 tilinpäätös on laadittu siten, että valtionavustuksen käyttö voidaan tilinpäätösasia-
kirjoista suoraan selvittää.
Vuoden 2017 tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti.Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot1. Varsinaisen toiminnan tuotot2017 2016Kokonaistuotot 25726,86 19640,00
Kokonaiskulut 27714,26 18558,06Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä −1987,40 1081,942. Poikkeukselliset erätSuomen riistakeskus on ostanut riistanhoitoyhdistykseltä erillisen sopimuksen mukaisesti
toiminnanohjaajan työpanostaOma riista helpdesk -tukipalvelussa työskentelyä varten. Varsinaisen
toiminnan lisäksi muut tulot sisältävät Suomen riistakeskuksen sopimuksen mukaisesta työstä
6.215,44 euroa.5Taseen vastattavia koskevat liitetiedot1. Ampumakokeiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset
2017
Ampumakoetulot 8 920,00
Hirviratatulot 0,00
Ampumakoemenot 178,12
Hirviratamenot 7 532,99
Yhteensä 1 208,89Siirto hirviratarahastoon 31.12.2017 0,00Ampumakokeen järjestämisestä syntynyt tuotto sekä hirviratarahastoon siirretty summa on
tarkoitus käyttää tuleviin hirviratalaitteiden uusimisiin tai ympäristöön kohdistuviin toimenpiteisiin.
Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. ympäristöluvat, ampumarata-alueen puhdistus- ja saneeraustoimet.2. Oma pääoma
2017 2016
Hirviratarahasto 31.12.2017 9 361,91 9 361,91
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 29 449,50 28 486,42
Tilikauden yli-/alijäämä −582,10 963,08
Oma pääoma yhteensä 38 229,31 38 811,416Leppävirran-Varkauden RIISTANHOITOYHDISTYSLuettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista SäilytystapaKaikki tositteet kirjattu samalla tositelajilla 2017001 - 2017214 paperitositteina
Päiväkirja (ATK) atk-tulosteina
Pääkirja (ATK) atk-tulosteina
Kalustoluettelo paperitulosteena
Tasekirja, tase-erittelyt paperitulosteenaTilinpäätöksen allekirjoituksetPaikka ja päiväyshallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtajahallituksen jäsen hallituksen jäsenhallituksen jäsen hallituksen jäsenhallituksen jäsen hallituksen jäsenhallituksen jäsen hallituksen jäsentoiminnanohjaaja/rahastonhoitajaTILIN-/TOIMINNANTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄTilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilin-/toiminnantarkastuksesta on tänään annettu tilin-/toiminnantarkastuskertomus.Paikka ja päiväystoiminnantarkastaja toiminnantarkastaja