Riikinnevan Varaukset Syyskuu 2020
2 Rata avoinna: ark 9-20, sunnuntaisin 12-20
3
4 1 ti Ampumakoe 17-19
5 2 ke Näädänmaa 17-19
6 3 to Ampumakoe 17-19 Huolto 10-17
7 4 pe Kotalahti 17-19
8 5 la Rhy:n kisat 9-15
9 6 su Rhy:n kisat 12-15
10 7 ma Kotalahti 17-19
11 8 ti Ampumakoe 17-19, Abc harj 19-20
12 9 ke Majamäki 17-19
13 10 to Ampumakoe 17-19
14 11 pe Osmajärven Eräm 17-19
15 12 la Liikkuvan hirven harjoitukset 10-12
16 13 su
17 14 ma Timola vs Häikiä 18-20
18 15 ti Ampumakoe 17-19
19 16 ke Leppävirran ms 18-20
20 17 to Ampumakoe 17-19
21 18 pe Sorsakoski 17-19
22 19 la Liikkuvan hirven harj 10-12, Häikiä-Nikkil 12-15
23 20 su 5 seuran kisa 13-16
24 21 ma Majamäki 16-19
25 22 ti Ampumakoe 17-19
26 23 ke Paukarlahti 17-19
27 24 to Ampumakoe 17-19
28 25 pe Timola 17-19
29 26 la Liikkuvan hirven harj10-12, Kurjala 9-12
30 27 su
31 28 ma Kotalahti 16-18.30
32 29 ti
33 30 ke Osmajärven Eräm 16-19
34
35
36 Leppävirran-Varkauden rhy
37 leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi 050-407 8359
38 www.leppavirta-varkausriistanhoitoyhdistys.fi
39 rhy ei vastaa viime hetken muutoksista ja merkintöjen virheistä
40

Tevehdys seuroille/seurueille, Riikinnevan ampumakokeiden alkaminen viivästyy parilla päivällä. Kokeet alkavat torstaina 13.8.2020 klo 17.

Liitteessä korjattu valvontavuorolista. Tiedottakaa muutoksesta.

Ko. torstaina pidetään ampumakokeen valvojille koulutusta Riikinnevan ampumajärjestelyistä ja koneiston käytöstä. Sama koulutus on myös tiistaina 11.8. klo 16 alkaen mutta koesuorituksia ei ole siis silloin, vaan pelkästään liikkuvan hirven ammutusta (aseet ja panokset mukaan). Tervetuloa radalle jompaan kumpaan koulutukseen.

-Lauri

Ampumakokeet ja liikkuvan hirven harjoittelu v. 2020 Leppävirran-Varkauden rhy,
Riikinnevan ampumarata
Vuoden 2020 kokeet tiistai ja torstai iltaisin. Lauantaina aamupäivällä harjoittelua
pvm. valvoja:
harj 11.8.2020 ti klo 17.00-19 Leppävirran Ms
koe 13.8.2020 to klo 17.00-19 "
harj 15.8.2020 la klo 10.00-12 "
koe 18.8.2020 ti klo 17.00-19 Lievolan-Reinikkalan Ms / Niinimäen Ms
koe 20.8.2020 to klo 17.00-19 "
harj 22.8.2020 la klo 10.00-12 "
koe 25.8.2020 ti klo 17.00-19 Mustinmäen Ms
koe 27.8.2020 to klo 17.00-19 "
harj 29.8.2020 la klo 10.00-12 "
koe 1.9.2020 ti klo 17.00-19 Moninmäen Ms / Häikiän-Nikkilänmäen Ms
koe 3.9.2020 to klo 17.00-19 "
harj 5.9.2020 la klo 9.00-14 " , rhy:n kisat
harj 6.9.2020 su klo 12.00-15 " , rhy:n kisat
koe 8.9.2020 ti klo 17.00-19 Konnuslahden Ms
koe 10 9.2020 to klo 17.00-19 "
harj 12.9.2020 la klo 10.00-12 "
koe 15.9.2020 ti klo 17.00-19 Kotalahden Eräm
koe 17.9.2020 to klo 17.00-19 "
harj 19.9.2020 la klo 10.00-12 "
koe 22.9.2020 ti klo 16.00-18 Kurjalanrannan Ms
koe 24.9.2020 to klo 16.00-18 "
harj 26.9.2020 la klo 10.00-12 "


Ti-to ilmoittautuminen 2 t aloituksesta, lauantaisin harjoitukset klo 10-12, koemaksu
20€/yritys. Joka tilaisuudessa mahdollisuus liikkuvien harjoitteluun 0,20 €/ls. Radan muu
käyttö sovittava erikseen; Lauri Itkonen / puh 050-4078359, leppavirta-
varkaus@rhy.riista.fi
Metsästyslain muutoksella pidennettiin aikavälillä 1.1.2017 - 31.7.2018 suoritettujen
ampumakoetodistusten voimassaoloaikaa 31.7.2021 saakka.
Muutos tarkoittaa sitä, että 1.1.2017 - 31.7.2018 annettu ampumakoetodistus on
voimassa 31.7.2021 saakka ilman uutta riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalta
pyydettyä todistusta.
Metsästäjä saattaa tarvita uuden ampumakoetodistuksen, jossa on lakimuutoksen
mukainen suorituksen voimassaoloaika, muutamassa tapauksessa:
 metsästäjä on kadottanut 1.1.2017 - 31.7.2018 suoritetun ampumakokeen
todistuksen
 metsästäjä on lähdössä jahtimatkalle ulkomaille kyseisenä aikana annetulla
ampumakoetodistuksella.


SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ERILLISOHJE AMPUMAKOKEISTA

OHJE17.6.2020Asianro:157/04.00/2020SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ERILLISOHJE AMPUMAKOKEISTA                                                                                                                        Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joillaei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten.Seuraavassaohjeistetaanampumakokeiden järjestämisestä janiiden vastaanottamisestakoronavi-rusepidemiasta johtuen. Ohjeistuksen tarkoituksena on tartuntariskin minimoiminenampumakoepai-koilla ratakohtaisesti soveltaentinkimättä kuitenkaan aseenkäsittelyturvallisuudesta. Tämä tapahtuuvälttämällä lähikontakteja, varmistamallariittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta.Ohjeet päte-vät niin rihlatulla luotiaseella kuin jousellakin suoritettavissa ampumakokeissa.Muilta osin noudate-taannormaaliintapaanSuomen riistakeskuksen ampumakokeen järjestämisestäriistanhoitoyhdistyk-silleantamaa ohjetta, joka on löydettävissä verkosta osoitteesta https://www.riistainfo.fi/oppitunti/op-pitunti-2-ampumakokeen-vastaanottajien-koulutus. Lisäksi ampumakoetilaisuuksissa on noudatettava aluehallintovirastojen erikseen antamia määräyksiä.Riistanhoitoyhdistyksen kannattaa tiedottaaennakkoonainakinseuraavista asioista esimer-kiksiOma riistan ampumakoetilaisuuden lisätiedoissa:-Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan metsästyskauden takia välttämätöntä.-Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireitatai epäilet saaneesi tartunnan.-Varaa mukaasi tasaraha ampumakoemaksua varten.-Muut erityisohjeet (seikat,jotka riistanhoitoyhdistyksessännepoikkeavat normaalitilanteesta).Yleistä ampumakokeiden järjestämisestä: -Riistanhoitoyhdistysten on varattavaampumakoetilaisuuksiinriittävä, mutta vain tarpeellinenmäärä ampumakokeen vastaanottajia tilaisuudenturvallisuuden jasujuvuuden takaamiseksi.-Ampumakokeenvastaanottajiensuositellaan käyttävänsuojakäsineitä sekä hengityssuojaimia. Hen-gityssuojainten käyttöä suositellaan erityisesti sisätiloissa toimittaessa.-Jos ampumaradan määräykset ja sää sallivat, voidaan ampumakoe suorittaa ampumakopin ulko-puolelta, jolloin altistus ilmassa mahdollisesti olevalle virukselle on vähäisempää. Aseenkäsittelytur-vallisuudesta ei tule tinkiä myöskään tässä tilanteessa.-Ampumakoetilaisuudessaon oltava tarjolla käsidesiä.-On varmistettava, ettei ampumakoetilaisuuden henkilömäärä (ampumakokeen suorittajat ja vastaan-ottajat) missään tapauksessa nouse asetettua 50 henkilön ylärajaa suuremmaksi.Tarvittaessa on jär-jestettävä kulunvalvonta ampumaradalle saapuville ja estettävä henkilömäärän ylittyminen. Riistan-hoitoyhdistys voi harkintansa mukaan edellyttää myös ennakkoilmoittautumista, jos arvioidaan henki-lömäärän ylittyvän

Ampumakokeen vastaanottajien toiminta ennen ampumakoetilaisuutta:
- Älä osallistu ampumakokeen vastaanottamiseen, mikäli kuulut riskiryhmiin.
- Älä osallistu ampumakokeen vastaanottamiseen, mikäli sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita
tai epäilet saaneesi tartunnan.
Ampumakokeen vastaanottajien toiminta ampumakoepaikalla:
- Ampumakokeen vastaanottajien tärkein tehtävä on ampumakokeiden turvallisuuden takaaminen val-
vomalla turvallista aseidenkäsittelyä.
- Paikalle saapuvia asiakkaita neuvotaan odottamaan ilmoittautumisvuoroaan ulkotilassa (huomioi-
daan riittävät turvavälit). Heidät ohjataan ilmoittautumispisteelle yksi kerrallaan.
- Kun uusi asiakas saapuu ilmoittautumispisteelle, vastaanottaja odottaa turvaetäisyyden (1-2 metriä)
päässä.
- Asiakasta neuvotaan asettamaan tarkastuspöydälle turvallisesti aseensa, kokeessa käytettävät pat-
ruunat/nuolet sekä tarvittavat asiakirjat (aselupa, metsästyskortti/älypuhelin ja tarvittaessa henkilölli-
syystodistus). Luotiaseen lukon on oltava auki ja sarjanumeron valmiiksi näkyvillä. Tämän jälkeen
pyydetään asiakasta siirtymään turvaetäisyyden päähän pöydästä.
- Ase, patruunat/nuolet ja asiakirjat tarkastetaan koskematta niihin, ja kirjataan tarvittavat tiedot Oma
riistaan ja/tai ampumakoepöytäkirjaan.
- Tämän jälkeen siirrytään odottamaan turvaetäisyyden päähän pöydästä, jotta asiakas voi noutaa
omaisuutensa.
- Asiakas ohjataan odottamaan ampumavuoroaan ulkotilaan (huomioidaan riittävät turvavälit).
- Ilmoittautuneet kutsutaan suorittamaan ampumakoe vuorollaan normaaliin tapaan.
- Ampumakoesuorituksen jälkeen peritään ampumakoemaksut joko lähimaksulla tai esimerkiksi oh-
jeistamalla asiakasta jättämään tasasumma käteistä rahaa määrättyyn paikkaan. Tämän jälkeen asi-
akkaalle annetaan (asiakkaan niin halutessa) ampumakoetodistus tai päätöslomake lähikontaktia vält-
täen.
- Asiakas ohjeistetaan poistumaan tämän jälkeen ampumaradalta mahdollisimman pian.


pvm. valvoja:


6.8.2019 ti klo 17.00 Soinilansalmen Erämiehet

8.8.2019 to klo 17.00 "

10.8.2019 la klo 10.00 "

13.8.2019 ti klo 17.00 Timolan Riistamiehet/Erämainarit

15.8.2019 to klo 17.00 "

17.8.2019 la klo 9.00 rhy:n kisat

18.8.2019 su klo 12.00 rhy:n kisat

20.8.2019 ti klo 17.00 Turpeensalmen Erä-Veikot

22.8.2019 to klo 17.00 "

24.8.2019 la klo 10.00 "

27.8.2019 ti klo 17.00 Varkauden Erämiehet

29 8.2019 to klo 17.00 "

31.8.2019 la klo 10.00 "

3.9.2019 ti klo 17.00 Näädänmaan Eränkävijät

5.9.2019 to klo 17.00 "

7.9.2019 la klo 10.00 "

10.9.2019 ti klo 17.00 Osmajärven Eräm

12.9.2019 to klo 17.00 "

14.9.2019 la klo 10.00 "

17.9.2019 ti klo 17.00 Paukarlahden Jousi

19.9.2019 to klo 17.00 "

21.9.2019 la klo 10.00 "

24.9.2019 ti klo 16.00 Petäjämäen-Laitilanniemen Ms

26.9.2019 to klo 16.00 "

28.9.2019 la klo 10.00 "


Ilmoittautuminen radalla 2 t aloituksesta, joka koetilaisuuden jälkeen mahdollisuus liikkuvien harjoitteluun 0,20 €/ls. Radan muu käyttö sovittava erikseen;

Lauri Itkonen / puh 050-4078359, leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi

Tervehdys seuroille ja seurueille, yleiset harjoitusammunnat ovat
alkaneet Riikinnevan Trap-radalla. Ammunnat jatkuvat joka viikon ma ja
ke alkaen klo 17.00. Ammunnat jatkuvat elokuun loppuun.-Lauri-
Riikinnevantie 95

79130 Leppävirta

Riikinnevan ampumarata

Ampumarata on avoinna arkisin lello 9-20 ja pyhäisin 12-20

Ampumakokeet

Ampumakoe tulee olla suoritettuna, mikäli aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella.

Ennen ammuntaa ampujan tulee esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä pyydettäessä näyttää henkilötodistuksensa.

Lisäksi ampujan on ennen ampumakokeen suorittamista esitettävä ammunnanvalvojalle ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Tarkempia tietoja ammunnan kulusta ja vaatimuksista löydät www.riista.fi sivuilta kohdasta Metsästys ja kohdasta Palvelut metsästäjälle, sieltä valitset kohdan Ampumakoe.


....