Tervehdys, Riikinnevan Trap-radalla alkavat ammunnat ke 2.6.20 klo 17.Ammunnat jatkuvat klo 17 maanantaisin ja keskiviikkoisin 18.8. asti.25 kiekon kierros 5 euroa.LisätiedotSanna Reinikainen 0405263132Tervehdys seuroille/seurueille,

Rataa laitetaan käyttökuntoon talven jäljiltä ja harjoitusvuoroja voi alkaa varailemaan.

Harjoitteluolosuhteet ovat jo nyt uudella tasolla ja tarkoitus on saada osumat jossain vaiheessa ampujan näkyville monitoriin.

Radan kunnostus oli kallis projekti, harjoittelumaksua päätettiin samalla nostaa 40 euroon per varaus:

Rataa voi varata arkisin kolmessa vuorossa 9-12, 12-16 ja 16-20. Sunnuntaille ei oteta varauksia, silloin on tilaa kohdistajille yms. Rataa voi käyttää entiseen malliin myös silloin kun varauksia ei ole.

Varauksia seura saa joka toinen viikko. Tässä vaiheessa 5 kertaa / kausi.

Ampumakokeet alkavat 3.8.2021 koesuoritusten jälkeen voi harjoitella 0,2 € /ls.

Rhy:n kisat la-su 14.8.-15.8. viime vuoden säännöillä, silloin ei ampumakoetta.

Liitteessä varauslistat touko-kesä- heinä- elokuu ja ratavalvontavuorot.

Listat päivitetään nettiin

Alukauden hirvenjuoksuihin/kävelyihin kannattaa osallistua. Niihin on vapaa pääsy. Lisätiedot Havukaisen Matilta 0400199050

Riikinnevan Varaukset Toukokuu 2021 Rata avoinna: ark 9-20, sunnuntaisin 12-20 1 la 2 su 3 ma 4 ti 5 ke 6 to 7 pe 8 la 9 su 10 ma 11 ti Hirvenjuoksu/kävely, kaikille avoin 16-20 12 ke 13 to 14 pe 15 la 16 su 17 ma Erämainarit 16-20 18 ti 19 ke Majamäki 16-20 20 to 21 pe 22 la 23 su 24 ma 25 ti Hirvenjuoksu/kävely, kaikille avoin 16-20 26 ke 27 to 28 pe 29 la Soinilansalmi 9-12 30 su 31 ma Leppävirran-Varkauden rhy leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi 050-407 8359 www.leppavirta-varkausriistanhoitoyhdistys.fi rhy ei vastaa viime hetken muutoksista ja virhellisistä merkinnöistä


Riikinnevan Varaukset Kesäkuu 2021 Rata avoinna: ark 9-20, pyhäisin 12-20 1 ti 2 ke 3 to 4 pe 5 la 6 su 7 ma 8 ti 9 ke Majamäki 16-20 10 to 11 pe 12 la Esa Turkia 9-15 13 su 14 ma 15 ti Hirvenjuoksu/kävely, kaikille avoin 16-20 16 ke 17 to 18 pe 19 la Soinilansalmi 9-12 20 su 21 ma 22 ti 23 ke 24 to 25 pe 26 la 27 su 28 ma 29 ti 30 ke 31 to Leppävirran-Varkauden rhy leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi 050-407 8359 www.leppavirta-varkausriistanhoitoyhdistys.fi rhy ei vastaa viime hetken muutoksista ja merkintöjen virheistä

Riikinnevan Varaukset Heinäkuu 2021 1 to 2 pe 3 la 4 su 5 ma 6 ti 7 ke 8 to 9 pe 10 la 11 su 12 ma Erämainarit 16-20 13 ti 14 ke 15 to 16 pe 17 la 18 su 19 ma 20 ti 21 ke 22 to 23 pe 24 la 25 su 26 ma 27 ti 28 ke 29 to 30 pe 31 la Soinilansalmi 9-12 Leppävirran-Varkauden rhy leppavirta-varkaus@rhy. riista.fi 050-407 8359 www.leppavirta-varkausriistanhoitoyhdistys.fi rhy ei vastaa viime hetken muutoksista ja merkintöjen virheistä


SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ERILLISOHJE AMPUMAKOKEISTA

OHJE17.6.2020Asianro:157/04.00/2020SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ERILLISOHJE AMPUMAKOKEISTA                                                                                                                        Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joillaei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten.Seuraavassaohjeistetaanampumakokeiden järjestämisestä janiiden vastaanottamisestakoronavi-rusepidemiasta johtuen. Ohjeistuksen tarkoituksena on tartuntariskin minimoiminenampumakoepai-koilla ratakohtaisesti soveltaentinkimättä kuitenkaan aseenkäsittelyturvallisuudesta. Tämä tapahtuuvälttämällä lähikontakteja, varmistamallariittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta.Ohjeet päte-vät niin rihlatulla luotiaseella kuin jousellakin suoritettavissa ampumakokeissa.Muilta osin noudate-taannormaaliintapaanSuomen riistakeskuksen ampumakokeen järjestämisestäriistanhoitoyhdistyk-silleantamaa ohjetta, joka on löydettävissä verkosta osoitteesta https://www.riistainfo.fi/oppitunti/op-pitunti-2-ampumakokeen-vastaanottajien-koulutus. Lisäksi ampumakoetilaisuuksissa on noudatettava aluehallintovirastojen erikseen antamia määräyksiä.Riistanhoitoyhdistyksen kannattaa tiedottaaennakkoonainakinseuraavista asioista esimer-kiksiOma riistan ampumakoetilaisuuden lisätiedoissa:-Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan metsästyskauden takia välttämätöntä.-Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireitatai epäilet saaneesi tartunnan.-Varaa mukaasi tasaraha ampumakoemaksua varten.-Muut erityisohjeet (seikat,jotka riistanhoitoyhdistyksessännepoikkeavat normaalitilanteesta).Yleistä ampumakokeiden järjestämisestä: -Riistanhoitoyhdistysten on varattavaampumakoetilaisuuksiinriittävä, mutta vain tarpeellinenmäärä ampumakokeen vastaanottajia tilaisuudenturvallisuuden jasujuvuuden takaamiseksi.-Ampumakokeenvastaanottajiensuositellaan käyttävänsuojakäsineitä sekä hengityssuojaimia. Hen-gityssuojainten käyttöä suositellaan erityisesti sisätiloissa toimittaessa.-Jos ampumaradan määräykset ja sää sallivat, voidaan ampumakoe suorittaa ampumakopin ulko-puolelta, jolloin altistus ilmassa mahdollisesti olevalle virukselle on vähäisempää. Aseenkäsittelytur-vallisuudesta ei tule tinkiä myöskään tässä tilanteessa.-Ampumakoetilaisuudessaon oltava tarjolla käsidesiä.-On varmistettava, ettei ampumakoetilaisuuden henkilömäärä (ampumakokeen suorittajat ja vastaan-ottajat) missään tapauksessa nouse asetettua 50 henkilön ylärajaa suuremmaksi.Tarvittaessa on jär-jestettävä kulunvalvonta ampumaradalle saapuville ja estettävä henkilömäärän ylittyminen. Riistan-hoitoyhdistys voi harkintansa mukaan edellyttää myös ennakkoilmoittautumista, jos arvioidaan henki-lömäärän ylittyvän

Ampumakokeen vastaanottajien toiminta ennen ampumakoetilaisuutta:
- Älä osallistu ampumakokeen vastaanottamiseen, mikäli kuulut riskiryhmiin.
- Älä osallistu ampumakokeen vastaanottamiseen, mikäli sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita
tai epäilet saaneesi tartunnan.
Ampumakokeen vastaanottajien toiminta ampumakoepaikalla:
- Ampumakokeen vastaanottajien tärkein tehtävä on ampumakokeiden turvallisuuden takaaminen val-
vomalla turvallista aseidenkäsittelyä.
- Paikalle saapuvia asiakkaita neuvotaan odottamaan ilmoittautumisvuoroaan ulkotilassa (huomioi-
daan riittävät turvavälit). Heidät ohjataan ilmoittautumispisteelle yksi kerrallaan.
- Kun uusi asiakas saapuu ilmoittautumispisteelle, vastaanottaja odottaa turvaetäisyyden (1-2 metriä)
päässä.
- Asiakasta neuvotaan asettamaan tarkastuspöydälle turvallisesti aseensa, kokeessa käytettävät pat-
ruunat/nuolet sekä tarvittavat asiakirjat (aselupa, metsästyskortti/älypuhelin ja tarvittaessa henkilölli-
syystodistus). Luotiaseen lukon on oltava auki ja sarjanumeron valmiiksi näkyvillä. Tämän jälkeen
pyydetään asiakasta siirtymään turvaetäisyyden päähän pöydästä.
- Ase, patruunat/nuolet ja asiakirjat tarkastetaan koskematta niihin, ja kirjataan tarvittavat tiedot Oma
riistaan ja/tai ampumakoepöytäkirjaan.
- Tämän jälkeen siirrytään odottamaan turvaetäisyyden päähän pöydästä, jotta asiakas voi noutaa
omaisuutensa.
- Asiakas ohjataan odottamaan ampumavuoroaan ulkotilaan (huomioidaan riittävät turvavälit).
- Ilmoittautuneet kutsutaan suorittamaan ampumakoe vuorollaan normaaliin tapaan.
- Ampumakoesuorituksen jälkeen peritään ampumakoemaksut joko lähimaksulla tai esimerkiksi oh-
jeistamalla asiakasta jättämään tasasumma käteistä rahaa määrättyyn paikkaan. Tämän jälkeen asi-
akkaalle annetaan (asiakkaan niin halutessa) ampumakoetodistus tai päätöslomake lähikontaktia vält-
täen.
- Asiakas ohjeistetaan poistumaan tämän jälkeen ampumaradalta mahdollisimman pian.


pvm. valvoja:


6.8.2019 ti klo 17.00 Soinilansalmen Erämiehet

8.8.2019 to klo 17.00 "

10.8.2019 la klo 10.00 "

13.8.2019 ti klo 17.00 Timolan Riistamiehet/Erämainarit

15.8.2019 to klo 17.00 "

17.8.2019 la klo 9.00 rhy:n kisat

18.8.2019 su klo 12.00 rhy:n kisat

20.8.2019 ti klo 17.00 Turpeensalmen Erä-Veikot

22.8.2019 to klo 17.00 "

24.8.2019 la klo 10.00 "

27.8.2019 ti klo 17.00 Varkauden Erämiehet

29 8.2019 to klo 17.00 "

31.8.2019 la klo 10.00 "

3.9.2019 ti klo 17.00 Näädänmaan Eränkävijät

5.9.2019 to klo 17.00 "

7.9.2019 la klo 10.00 "

10.9.2019 ti klo 17.00 Osmajärven Eräm

12.9.2019 to klo 17.00 "

14.9.2019 la klo 10.00 "

17.9.2019 ti klo 17.00 Paukarlahden Jousi

19.9.2019 to klo 17.00 "

21.9.2019 la klo 10.00 "

24.9.2019 ti klo 16.00 Petäjämäen-Laitilanniemen Ms

26.9.2019 to klo 16.00 "

28.9.2019 la klo 10.00 "


Ilmoittautuminen radalla 2 t aloituksesta, joka koetilaisuuden jälkeen mahdollisuus liikkuvien harjoitteluun 0,20 €/ls. Radan muu käyttö sovittava erikseen;

Lauri Itkonen / puh 050-4078359, leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi

Tervehdys seuroille ja seurueille, yleiset harjoitusammunnat ovat
alkaneet Riikinnevan Trap-radalla. Ammunnat jatkuvat joka viikon ma ja
ke alkaen klo 17.00. Ammunnat jatkuvat elokuun loppuun.-Lauri-
Riikinnevantie 95

79130 Leppävirta

Riikinnevan ampumarata

Ampumarata on avoinna arkisin lello 9-20 ja pyhäisin 12-20

Ampumakokeet

Ampumakoe tulee olla suoritettuna, mikäli aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella.

Ennen ammuntaa ampujan tulee esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä pyydettäessä näyttää henkilötodistuksensa.

Lisäksi ampujan on ennen ampumakokeen suorittamista esitettävä ammunnanvalvojalle ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Tarkempia tietoja ammunnan kulusta ja vaatimuksista löydät www.riista.fi sivuilta kohdasta Metsästys ja kohdasta Palvelut metsästäjälle, sieltä valitset kohdan Ampumakoe.


....